Förälder med adhd?

Har du minst ett barn 3-11 år? Vill du testa ett nytt föräldrastödsprogram? Läs mer om IPSA nedan!

Nu utvärderar vi IPSA i forskning!

IPSA (Improving Parenting Skills Adult ADHDär ett nytt föräldrastödsprogram som vänder sig till föräldrar med adhd. Vi vill ta reda på om IPSA fokuserar på rätt saker, på rätt sätt. Och vi vill veta mer om vilken nytta programmet gör. Därför bjuder vi in föräldrar med egen adhd-diagnos att testa IPSA inom ramen för forskning.

Om IPSA

IPSA vänder sig till föräldrar med egen adhd-diagnos som vill arbeta för att stärka relationen och minska risken för konflikt med sitt/ett av sina barn mellan 3 och 11 år

IPSA varvar gruppträffar med individuella träffar med arbetsterapeut. Programmet väger hela tiden in de ytterligare utmaningar adhd kan medföra i familjevardagen. Du som tidigare gått föräldrastödsprogram såsom KOMET kommer att känna igen många av de föräldrastrategier som lyfts.

IPSA består av 14 träffar samt uppföljning. 6 av träffarna sker i grupp, resten individuellt.


IPSA utvecklas och testas av KIND, Karolinska Institutet och Adhd-CenterHabilitering & Hälsa, Region Stockholm.

Gruppträffar

Vi ses i grupp varannan vecka (max 10 deltagare). 

Under gruppträffarna ges utrymme att diskutera erfarenheter och tips, föräldrar emellan. Varje träff lyfter en nytt tema (se nedan) och går igenom en föräldrastrategi att testa hemma.

De teman som lyfts är: 
1. Adhd i familjevardagen
2. Föräldrars ork
3. Fem gånger mer kärlek
4. Förbereda och uppmana
5. Bevara eget lugn utåt
6. Välja sina strider

Individuella träffar med arbetsterapeut

Träffar med arbetsterapeut bokas individuellt varannen vecka, de veckor vi inte ses i grupp. 

Dessa träffar är tänkta att erbjuda stöd och metoder som kan göra det lättare att få till nya föräldrastrategier i den egna vardagen och att hantera (minst) en utmanande vardagssituation med barnet. Det kan till exempel handla om att utveckla sina metoder för struktur, rutiner, planering eller tidshantering.

Vem kan delta i utvärderingen?

För att kunna delta behöver du:
– ha en egen adhd-diagnos (inklusive add)
– ha minst ett barn mellan 3 – 11 år
– bo i Region Stockholm.

Nu när IPSA testas i forskning finns det fler kriterier för deltagande än de som listas ovan. Du kan läsa mer i vår deltagarinformation nedan (se pdf). Och vi berättar gärna mer vid personlig kontakt!

Deltagarinformation

Att delta i forskning

IPSA utvärderas i en forskningsstudie som genomförs i samarbete mellan KIND, Karolinska Institutet och Adhd-Center, Habilitering & Hälsa, Region Stockholm.

Deltagare som inkluderas i studien kommer att (1) lottas till att gå IPSA antingen direkt (samma termin) eller ett halvår senare (terminen efter) och (2) ombes att fylla i formulär innan, under och efter programmet.

IPSA I FORSKNING

Du kan just nu inte delta i IPSA utan att samtidigt delta i forskning. Deltagande är frivilligt och kan avbrytas när som helst. Ansvarig forskare är Tatja Hirvikoski.

FORSKNINGSSAMTYCKE BEHÖVS

För att kunna delta behöver du skriva under ett forskningssamtycke. Innan du gör detta får du mer information om vad det innebär att delta i studien, både muntligt och skriftligt.

INSAMLING AV DATA

Vi kommer be dig som deltar i studien att:
fylla i formulär med frågor om dig, ditt föräldraskap, din familj
– svara på frågor om vad du tycker om IPSA
– ge oss tillgång till din journal samt det utlåtande där din adhd-diagnos framgår

HANTERING AV INSAMLAD DATA

Den information vi samlar in behandlas på korrekt sätt, i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Sammanställning sker på gruppnivå, så att inga uppgifter kan kopplas till enskilda individer.

ÖVRIGT

För att vi ska kunna hålla koll på att IPSA ges på rätt sätt tas ljudupptagningar vid varje träff. Vi behöver ditt samtycke till sms-påminnelser. Besök journalförs enligt vårdens vanliga rutiner. IPSA är kostnadsfritt. Vi kan inte ersätta förlorad arbetsinkomst.

Nästa IPSA-grupp

Just nu har vi bara återbudsplatser kvar i de IPSA-grupper som startar 2023.

IPSA 2023

Nästa omgång av IPSA startar 2023.

IPSA ges just nu inom ramen för en forskningsstudie där deltagande föräldrar lottas till att gå IPSA antingen under vårterminen 2023 eller under höstterminen 2023.

Gruppträffarna hålls varannan onsdag 09.30-12.00.

PLATS FÖR TRÄFFAR

IPSA ges centralt i Stockholm, på Adhd-Center (Tidelisugatan 12) eller KIND (Gävlegatan 22B).

BESKED OM PLATS

Innan vi kan ge besked om plats behöver vi ta reda på om IPSA verkar passa dig och om du uppfyller studiens kriterier. Vi kontaktar de som anmält intresse i tur och ordning för att ställa frågor och berätta mer om hur studien går till.

Vill du delta?

Nästa omgång IPSA-grupper startar 2023. Just nu har vi bara återbudsplatser kvar. Hälften av deltagarna lottas till att gå IPSA våren 2023 och hälften lottas till att gå IPSA hösten 2023.

Du som har ett barn inskrivet vi Adhd-Center i Stockholm: Gör din intresseanmälan direkt i anmälningsportalen PingPong!

Du som inte har ett barn vid Adhd-Center i Stockholm: Skicka ditt eget namn och telefonnummer till oss på mailadressen nedan, så hör vi av oss med mer information! 

ipsaadhd@kbh.ki.se 

OBS: Genom att maila oss namn och nummer samtycker du till att IPSA-projektet behandlar dessa uppgifter. Maila inga personliga eller på andra sätt känsliga uppgifter. 

Kontakt

Mail: ipsaadhd@kbh.ki.se (OBS: maila inga personliga eller känsliga uppgifter)

Besöksadress KIND: 
KIND, 
Gävlegatan 22B, plan 8 
113 30 Stockholm

Karta

 

* flertalet bilder är hämtade från Pixabay.com